Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Karpieńskich, Konopków, Łubów, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Poniatowskich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

ŚLESZYŃSCY

(nazwisko używane również w formach: Szleszyńscy, Sleszyńscy; w opracowaniu użyto jednej formy – Śleszyńscy)

Na zdjęciu: Testament Ludwika Śleszyńskiego z 6 kwietnia 1821 r.,
zespół „Akta notariusza Jana Kryńskiego w Szczuczynie”,
Akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie, Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku


1 Mateusz Śleszyński zm. przed 1783 – właściciel w Czachach, Raciborach, Łojach

…..2 Marcin Śleszyński ur. ok. 1722, zm. 26.03.1794 Czachy par. Przytuły, pochowany w kościele w Przytułach – właściciel w Raciborach (7,5 morgi) w 1789 r., 1790 r., w Czachach w 1790 r., w Łojach a’Wissa z braćmi Maciejem i Wawrzyńcem (1 włoka i 10 morgów) w 1790 r.

…..+ Marianna Rydzewska ur. ok. 1737, zm. 20.11.1787 Czachy, pochowana w kościele w Przytułach

……….3 Michał Śleszyński ur. ok. 1768, zm. 22.12.1827 Czachy

……….+ Barbara Załuska ur. ok. 1770, zm. 20.02.1840 Czachy

……………4 Marianna Śleszyńska ur. ok. 1795, zm. 29.08.1803 Czachy

……………4 ? Śleszyński ur. ok. 1796, zm. 22.09.1799 Czachy

……………4 Anna Małgorzata Śleszyńska ur. ok. 1798

……………+ Norbert Bernard Dąbkowski (ś. 4.02.1818 Przytuły, wdowiec po Franciszce Mocarskiej) ur. ok. 1783, zm. 1844 par. Przytuły – zam. Łomża, Mocarze Budne – kancelista trybunału łomżyńskiego, zm.

………………..5 Aleksander Dąbkowski ur. 1819 Czachy i tamże zm. 1819 (zgon zgłosił dziadek Michał Śleszyński)

………………..5 Izabella Dąbkowska ur. 1821 Czachy

………………..+ Wincenty Kossakowski (ś. 1842 Przytuły) ur. 1802 par. Przytuły (metryka chrztu z 1834)

…………………….6 Marianna Katarzyna Kossakowska

…………………….+ Adolf Kryński (s. 1873 Wąsosz)

………………..5 Feliks Ksawery Dąbkowski ur. 1823 Czachy

………………..+ Konstancja Marianna Rakowska (ś. 05.11.1845 Romany) ur. 1823 Niedźwiadna

…………………….6 Bronisława Leokadia Dąbkowska ur. 1851 Trzaski par. Przytuły

…………………….6 Feliks Dąbkowski zm. 1855 Niedźwiadna

…………………….6 Jan Marian Dąbkowski ur. 1857 Czachy

…………………….6 Marianna Teofila Dąbkowska ur. 1861 Czachy

…………………….6 (z bliźniąt) Gustaw Mateusz Dąbkowski ur. 1866 Czachy

…………………….6 (z bliźniąt) Zofia Ludwika Dąbkowska ur. 1866 Czachy

………………..5 Józefata Dąbkowska ur. 1826 Czachy

……….3 ks. Ludwik Śleszyński – ksiądz, w 1808 r. proboszcz w powiecie nowogródzkim (ob. Białoruś); w 1808 r. upoważnił swojego brata Michała do wykonywania obowiązków w jego imieniu /Śleszyńscy_archiwa 003, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; przed śmiercią kapelan w Rydzewie filii parafii w Rajgrodzie; 6.04.1821 r. w Rydzewie sporządził testament z zapisami dla brata Michała oraz sióstr Anny i Franciszki /Śleszyńscy_archiwa 001a-00f, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

Znaczek skarbowy, sześć złotych, Nr 95, Pieczęci

Dodaie się niniejszy Papier Stęplowy do Aktu Dyspozycyi przez Xiędza Ludwika Sleszyńskiego, w Rydziewie pod dniem Szostym kwietnia, 1821. roku przed Pisarzem Aktowym Powiatu Biebrzańskiego Janem Kryńskim udziałanego. –

W Szczuczynie dnia 9. Kwietnia 1821. roku.

/podpis/

Znaczek skarbowy, sześć złotych, Nr 95, Pieczęci

Działo się w Rydzewie Gminie Łazarskiej, Parafii Raygrodzkiey, Powiecie Biebrzańskim, Obwodzie Augustowskim, w Domu pod Numerem trezcim, Dnia szóstego miesiąca kwietnia o godzinie czwartej po południu Tysiąc Ośmset Dwudziestego pierwszego roku. –

Rydzewo i Czachy Szlasy Dyspozycya.

Przedemną Pisarzem Publicznym Aktowym Powiatu Biebrzańskiego w Woiewództwie Augustowskim Janem Kryńskim w Mieście Szczuczynie w Domu przy Ulicy Gumienney pod Numerem 141. prawne zamieszkanie maiącym; na rekwizycyą ustną Jegomści Xiędza Ludwika Szleszyńskiego Kapelana przez Posłańca Ludwika Frymińskiego yczynioną; w sałbości zdrowia zostającego tu przybyłym, w przytomności czterech Świadków Urodzonych jana Godlewskiego, Franciszka Kołakowskiego, Filipa Rawskiego Strażnika Celnego i Stanisława Malinowskiego, wszystkich we Wsi Rydzewie, Gminie Łazarskiej, Parafii Raygrodzkiey, Powiecie Biebrzańskim mieszkających, mnie Pisarzowi znajomych, pełnoletnich, żadnemu wyłączeniu prawnemu niepodległych; osobiście leżąc w łóżku tenże Imę Xiądz Ludwik Szleszyński we Wsi i w Domu wyżey a Akcie wyrażonych mieszkający, z osoby swey mnie Pisarzowi i Świadkom wyżey wyrażonym znaiomy, pełnoletni, samowolny, moc działania prawnego maiący, na Ciele słaby, lecz na umyśle dostatecznie zdrowy zeznał i niniejszym zeznaie, iak następuie:

Ja Xiądz Ludwik Szleszyński Kapelan przy Kościele Wsi Dziedziczney J.W.żnego Xawerego Rydzewskiego Marszałka Sejmików Powiatu Biebrzańskiego, iako Filii Probostwa Raygrodzkiego zostający, i mieszkający, czuiąc się bydź coraz bardziej słabszym, takową ostatniey mey woli czynię Dyspozycyą: tu iest, całkowite części moie na Dobrach Wsi Czachy Szlasy zwaney po Oycu, oraz Łoiach po tymże Oycu i po bezpotomnym Stryiu Macieju Szleszynskim, także po Matce na Dobrach Wsi Racibory Forgi i Barwikach w Parafii Przytulskiey, tudzież Ogrody w polu na Mieście Radziłowie w Parafii tegoż Nazwiska, wszystkie w Powiecie Biebrzańskim, Obwodzie Augustowskim leżące, prawem Natury na siebie spadłe, z Bracią niedzielne, z siedliskami, zabudowaniem wszelkim, ogrodami, polami ornemi i nieornemi, Łąkami, Lasami, Zaroślami, Wygonami, wypustami, Pastwisakmi, wszelkiemi użytkami i pożytkami i tem wszystkim co iest w ziemi i na ziemi i tem co się tylko nieruchomością nazwać może, oraz podatkami, Dziesięciną Kościelną i wszelkiemi ciężarami Bratu moiemu Rodzonemu Michałowi Szleszyńskiemu i Jego Sukcesorom prawem wieczystości zapisuie, odstępuie, oddaie i w pofsesyi (?) dawnieyszey utwierdzam i terazniejszey dopuszczam, oraz hipotekować pozwalam, nic sobie ani Sukcesorom swoim niezostawiaiąc ani wyłączając, a to za Summę złotych polskich Trzy Tysiąe Dwieście N 3,2000.- z ktorey Summy szacunkowey Brat moy Michał Szleszyński Złotych polskich Dwa Tysiące N 2,000 iuż mi dawno gotowizną wypłacił, na co ma ode mnie rewers ręczny, z których w gotowiźnie do rąk moich odebranych tą ostatniey woli moiey Dyspozycyą kwituię i wolnym Brata mego czynię. – resztę zaś Summy szacunkowey tak dysponuię: 1.m Złotych polskich Czterysta Pięćdziesiąt N 450. Annie Polkowskiej w Katach Chilinach Parafii Burzyńskiej, i drugiey Franciszce Saniewskiey w Klimaszewnicy, Parafii Białaszewskiej podobnież Złotych Czterysta Piędziesiąt, Siostrom moim w Powiecie Biebrzańskim mieszkającym, tudzież Katarzynie Bazydłowskiey służącej moiey za zasługi Złotych Polskich Sto N 100. Brat moy Michał Szleszyński natychmiast po śmierci moyey bez procentu wypłaci. A zaś Złotych polskich Dwieście – N 200 na pochowanie i Msze świete przytymże Bracie Michale Szleszyńskim zostawiam, z obowiązkiem aby mnie przyzwoicie według Obrządku Chrześciańskiego Katolickiego pochował, i od każdego co komu wypłaci kwity uzyskał. Pieniędzy gotowych niemam. – 2do Oprócz pary koni, Bryczki z zaprzęgiem, Sanek kutych, Sukien iako to: Surduta granatowego, i drugiego czarnego, sukiennych i Futra Wilczego suknem ciemnoszaraczkowym pokrytego, Czapki Lisiey, dwoch Zegarków, Brewiarza, Aiętki, Resztę wszystkie ruchomości i Inwentarz co się tylko po śmierci moiey zostanie Katarzynie Bazydłowskiey za Jej Jedynastoletnie wierne usługi i teraz w ciężkiej słabości moiey oglądanie, leguię i zapisuię, o co Jej nikt po śmierci moiey turbować niema i nie powinien. Którą tą Dyspozycyą moią zaważną i nieporuszoną mieć chcę, moca mego osobistego i dobrowolnego zeznania

– puty są słowa Testatotara , i tak zapisane słowo w słowo iak sam dyktował. – Niniejszy Akt Dyspozycyi czyli testamentu, temuż Tastatorowi w obecności świadków przezemnie Pisarza głośno, zwolna i wyraźnie przeczytany; po przeczytaniu i zatwierdzeniu, tenże Testator, iako dla słabości własnoręcznie podpisać się nie mógł, więciem się przeto za pióro znakami krzyżów ze świadkami pisać umieiącemi i mną pisarze podpisał –

xx Xiądz Ludwik Szleszyński Testator. –

za Testatora

podpis/: X Jan Żelechowski Proboszcz Kościoła Grayoskiego

 

/podpis/: Jan Godlewski

/podpis/: Ludwik Frumiński

/podpis/: Franciszek Kołakowski

/podpis/: Filip Rawski

/podpis/: Stanisław Malinowski

/podpis/: Jan Krynski Pisarz Aktowy

 

Dnia 10. Kwietnia 1821. Roku Kopiia Wypisie Urzędowym Ur. Michałowi Szleszyńskiemu wydana – Krynski P.

Dnia 17. Kwietnia 1821. roku Extrakt z formą Ezekucyiną Katarzynie Bazydłowskiej wydany. – Krynski Pis: Akt:

Dnia Dwudziestego Czwartego Listopada 1821 e. Extrakt z formą Exekucyiną Ur. Michałowi Szleszyńskiemu wydany został. – Krynski

 Testament Ludwika Śleszyńśkiego z 6 kwietnia 1821 r., zespół „Akta notariusza Jana Kryńskiego w Szczuczynie”, Akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie, Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku

 

……….3 Łucja Śleszyńska ur. 11.04.1776 Czachy

……….3 Anna Śleszyńska zm. po 1812

……….+ Stanisław Polkowski zm. ok. 1808 – inwentarz majątku w Chylinach Kątach sporządzony po śmierci w 1808 r. /Śleszyńscy_archiwa 002a-002e, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……………4 Felicjan Polkowski

……………4 Izydor Polkowski ur. ok. 1790, zam. Kąty Chyliny par. Burzyn, zm. przed 1827

……………+ Franciszka Saniewska (ś. 4.12.1812 Białaszewo /Śleszyńscy_metr. 006, par. SBM Białaszewo/, córka Wojciecha i Marianny z Klimaszewskich z RODZINA SANIEWSKICH, 21.01.1812 r. zawarli u notariusza w Szczuczynie kontrakt małżeński /Śleszyńscy_archiwa 004a-004c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/) ur. ok. 1791, zm. po 1846

………………..5 RODZINA SANIEWSKICH

……………4 Wiktoria Polkowska

……………4 Julianna Polkowska zm. po 1837, zam. Chyliny Kąty

……………+ Mateusz Rogowski (ś. 1809 Burzyn) ur. ok. 1787, zm. 18.06.1837 Pluty par. Przytuły

………………..5 Maciej Rogowski ur. 23.02.1815 Pluty i tamże zm. 16.07.1851

………………..+ Aniela Chrostowska (ś. 22.11.1836 Burzyn) ur. 1816 Biodry, zm. przed 1859

…………………….6 Andrzej Rogowski ur. 27.11.1838 Pluty, zm. po 1897

…………………….+ Izabela Trzaska (ś. 28.02.1859 Burzyn) ur. ok. 1835 Kąty par. Burzyn

…………………………7 (z bliźniąt) Stanisława Rogowska ur. 1860 Pluty

…………………………7 (z bliźniąt) Anna Rogowska ur. 1860 Pluty

…………………………7 Franciszek Rogowski ur. 1861 Pluty

…………………………+ Marianna Karwowska (ś. 9.02.1886 Przytuły) ur. 4.08.1864Karwowo par. Jedwabne

…………………………7 Tomasz Rogowski ur. 1863 Pluty, zam. Chyliny

…………………………+ (1 żona) Marianna  Śmiarowska ur. 22.01.1852 Burzyn, zm. przed 1911

…………………………+ (2 żona) Marianna Grądzka (ś. 12.06.1911 Jedwabne) ur. ok. 1889, zm. przed 1912, zam. Konopki Tłuste

…………………………+ (3 żona) Franciszka Barbara Olszewska (ś. 27.11.1912 Jedwabne, wdowa po Władysławie Męczkowskim) ur. ok. 1889, zam. Grądy Wielkie

…………………………7 Waleria Rogowska ur. 1865 Pluty

…………………………+ Jan Przestrzelski (ś. 9.02.1897 Przytuły) ur. 1870  Brychy

……………………………..8 Marcela Przestrzelska ur. 17.01.1898 Brychy

……………………………..+ ? Żebrowski

……………………………..8 Jan Przestrzelski ur. 1900 Brychy i tamże zm. 6.12.1903

……………………………..8 Stanisława Przestrzelska ur. ok. 1904

……………………………..+ Bolesław Szleszyński (ś. 23.06.1925 Przytuły) ur. ok. 1901

………………………………….9 Eugenia Szleszyńska ur. 6.05.1926 Brychy, zm. 28.03.1948 Trzaski par. Przytuły

………………………………….+ Bolesław Rogowski (ś. 17.09.1945 Przytuły) ur. 30.08.1915

……………………………..8 Bolesław Przestrzelski ur. 1913 Brychy

…………………………7 Józefa Rogowska ur. 1867 Pluty i tamże zm. 24.09.1886

…………………………+ Jan Chrostowski (ś. 1885 Przytuły)

……………………………..8 Stanisława Chrostowska ur. 1886 Pluty

…………………………7 Marianna Rogowska ur. 1870 Pluty

…………………………+ Jan Chrostowski (ś. 1889 Przytuły, wdowiec po siostrze Józefie)

……………………………..8 Józefa Chrostowska ur. 1890 Pluty

…………………………7 Jan Rogowski ur. 1871 Pluty – żołnierz szeregowy

…………………………+ Teofila Gutowska (ś. 1898 Przytuły)  ur. 1878 Kucze Wielkie par. Jedwabne

…………………………7 Ludwik Rogowski ur. 1874 Pluty

…………………………7 Mateusz Rogowski ur. 1882 Pluty

…………………….6 Tomasz Rogowski ur. 13.07.1842 Pluty

………………..5 Wiktoria Rogowska ur. 24.02.1818 Pluty

………………..5 Antoni Rogowski ur. 31.05.1819 Pluty

………………..5 Barbara Rogowska ur. 12.11.1820 Pluty i tamże zm. 16.05.1826

………………..5 Konstanty Rogowski ur. 1822 Pluty

………………..5 Katarzyna Rogowska ur. 19.10.1825 Pluty i tamże zm. 25.06.1826

………………..5 Agnieszka Rogowska ur. 17.02.1828 Pluty i tamże zm. 13.07.1829

……………4 Marianna Polkowska zam. Chyliny Kąty

……………+ Antoni Pieńkowski (ś. 1809 Burzyn) zam. Wysokie

……………4 Małgorzata Polkowska zam. Chyliny Kąty

……………+ Józef Przestrzelski (ś. 1822 Burzyn) zm. 1827 Kaimy par. Jedwabne, zam. Kaimy

………………..5 Stanisław Przestrzelski

………………..+ Marianna Sokołowska (ś. 1844 Jedwabne)

……….3 Franciszka Śleszyńska ur. ok. 1772 Czachy par. Przytuły, zm. ok. 1803

……….+ Marcin Saniewski z (ś. 1786 Przytuły, syn Kazimierza i Anny z Bialosukniów z RODZINA SANIEWSKICH) ur. ok. 1760

……………4 RODZINA SANIEWSKICH

…..2 Wawrzyniec Śleszyński ur. ok. 1753, zm. 14.03.1791 Czachy par. Przytuły, pochowany w kościele – w Szlasach w 1783 r., właściciel w Czachach w 1790 r., w Łojach Gręska (5 morgów) w 1790 r., w Łojach a’Wissa z braćmi Marcinem i Maciejem (1 włoka i 10 morgów) w 1790 r.

…..+ Agnieszka Saniewska (córka Kazimierza i Anny z Białosukniów, siostra Marcina z RODZINA SANIEWSKICH) ur. 23.01.1749 Klimaszewnica, zm. 16.11.1802 Czachy

……….3 Andrzej Śleszyński ur. ok. 1772, zm. 9.02.1825 Czachy – właściciel w Czachach w 1790 r., 1792 r.; w dniu 19.07.1819 u notariusza w Szczuczynie nabył od braci Jana, Józefa i Ignacego Saniewskich z Klimaszewnicy (s. Wojciecha z RODZINA SANIEWSKICH) za 200 zł polskich 1 morgę ziemi na dobrach Klimaszewnica /Śleszyńscy_archiwa 005a-005b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……….+ Ludwika Grabowska (ś. 14.02.1803 Wąsosz) ur. ok. 1780 Czerwonki, zm. 19.07.1868 Łempice par. Wąsosz

……………4 Kajetan Śleszyński ur. ok. 1807 Czachy, zm. 21.11.1870 Łempice par. Wąsosz  – dziedzic majątku w Grozimach i Łempicach, w 1841 r. zam. Łempice przy wuju, wylegitymowany ze szlachectwa w 1846 r. – herbu Doliwa

……………+ Józefata Teresa Marianna Łempicka (ś. 29.06.1841 Wąsosz) ur. 1805 Grozimy

………………..5 Franciszka Zofia Śleszyńska ur. 21.05.1843 Grozimy

………………..+ Julian Niewiarowski (ś. 27.02.1870 Wąsosz) ur. 1846 Niewiarowo par. Trzcianne – dziedzic w Wojszkach

………………..5 Andrzej Albin Śleszyński ur. 16.12.1844 Grozimy i tamże zm. 23.11.1845

………………..5 Karolina Ludwika Śleszyńska ur. 29.10.1846 Grozimy i tamże zm. 16.01.1848

………………..5 Marianna Śleszyńska ur. 12.12.1848 Grozimy

……………4 Michał Śleszyński ur. 10.09.1808 Czachy i tamże zm. 1.01.1809

……………4 Emilia Śleszyńska ur. 23.09.1811 Czachy

……………+ (1 mąż) Piotr Śleszyński (ś. 23.11.1830 Przytuły) ur. 28.06.1804 Szlasy par. Przytuły i tamże zm. 9.10.1834

………………..5 Nikodem Śleszyński ur. 1831 Szlasy

………………..+ Aniela Chrzanowska (ś. 1853 Przytuły) ur. 15.10.1828 Kubra par. Przytuły

…………………….6 Teofila Śleszyńska ur. 1854 Szlasy

…………………….6 Józefata Śleszyńska ur. 1855 Szlasy

…………………….+ Maciej Kropiewnicki (ś. 6.08.1901 Romany) ur. 1859 Sikory Piotrowzięta par. Kobylin Borzymy

…………………….6 Franciszka Śleszyńska ur. 1858 Szlasy

…………………….6 Franciszek Śleszyński ur. 1861 Szlasy

…………………….6 Feliks Śleszyński ur. 1862 Szlasy

…………………….6 Jan Śleszyński ur. 1864 Szlasy

…………………….6 Aleksandra Śleszyńska ur. 1867 Lisy par. Romany

…………………….6 Adolf Śleszyński ur. 14.01.1873 Lisy par. Romany

……………+ (2 mąż) Stanisław Wądołowski (ś. 3.05.1836 Przytuły) ur. 1813 Koniecki par. Wizna

…………………….6 (z bliźniąt) Baltazar Franciszek Wądołowski ur. 1837 Czachy

…………………….6 (z bliźniąt) Michał Franciszek Wądołowski ur. 1837 Czachy

…………………….6 Salomea Wądołowska ur. 1840 Czachy

…………………….6 Marianna Wądołowska ur. 1846 Czachy

…………………….6 Rozalia Wądołowska ur. 1848 Czachy

…………………….6 Marianna Wądołowska ur. 1851 Czachy

…………………….6 Anna Wądołowska ur. 1864 Czachy

…………………….+ Franciszek Jaworowski (ś. 1864 Przytuły)

…………………………7 Konstanty Jan Jaworowski ur. ok. 1870 Gackie

…………………………+ Maria Piotrowska (ś. 1904 Rajgród) ur. ok. 1882 Bełda par. Rajgród

……………4 Jan Śleszyński ur. 12.07.1815 Czachy i tamże zm. 2.12.1815

……………4 Rozalia Śleszyńska ur. 16.10.1816 Czachy

……………+ Jan Karwowski (ś. 7.08.1832 Przytuły) ur. 1810 Szlasy par. Przytuły

………………..5 Teofila Karwowska ur. 31.03.1838 Szlasy

………………..+ Ignacy Konopka (ś. 1855 Przytuły) ur. 1836 Barwiki par. Przytuły

…………………….6 Franciszek Jan Konopka ur. 1859 Szlasy

…………………….6 Romuald Konopka ur. 1861 Szlasy

…………………….6 Marcela Konopka ur. 1864 Szlasy, zm. 26.10.1866 Lisy par. Romany

…………………….6 Aleksander Konopka ur. 1868 Lisy par. Romany

…………………….+ Marianna Mieczkowska (ś. 1.09.1891 Romany) zam. Rostki

…………………….6 Adolf Konopka ur. 1871 Lisy par. Romany

…………………….6 Kornelia Konopka ur. 1873 Lisy par. Romany

…………………….6 Władysława Konopka ur. 1876 Lisy par. Romany

…………………….6 Dominika Konopka ur. 1878 Lisy par. Romany

………………..5 Mariana Karwowska ur. 7.01.1841 Szlasy

………………..5 Anna Karwowska ur. 23.01.1843 Szlasy

………………..5 Marcella Karwowska ur. 17.05.1845 Szlasy

………………..5 Franciszka Karwowska ur. 25.03.1848 Szlasy

………………..5 Kajetan Karwowski ur. 10.08.1850 Szlasy

……………4 Salomea Śleszyńska ur. 9.09.1819 Czachy

……………4 Józef Śleszyński ur. 1822 Czachy i tamże zm. 12.02.1825

……….3 Katarzyna Śleszyńska ur. ok. 1773, zm. 26.12.1790 Czachy

……….3 Brygida Śleszyńska ur. 1775 Czachy par. Przytuły

……….3 Teresa Śleszyńska ur. 1775 Czachy

……….3 Anna Śleszyńska ur. 4.01.1778 Czachy, zm. przed 1788

……….3 Antoni Śleszyński ur. 23.01.1780 Czachy (akt w parafii Radziłów) i tamże zm. 5.07.1832

……….+ Ewa Trzaska (ś. 26.02.1811 Burzyn /Śleszyńscy_metr. 001, par. TP Burzyn/) ur. 1786, zm. 1.04.1854 Czachy, zam. Chyliny Kąty par. Burzyn

……………4 Julianna Śleszyńska ur. 14.09.1812 Czachy i tamże zm. 6.03.1815

……………4 Damazy Śleszyński ur. 15.05.1815 Czachy (chrzest w Radziłowie)

……………4 Michał Śleszyński ur. 5.10.1817 Czachy i tamże zm. 24.02.1819

……………4 Marianna Śleszyńska ur. 21.03.1820 Czachy

……………+ Tomasz Konopka (ś. 26.11.1838 Przytuły /Śleszyńscy_metr. 001, par. SK Przytuły/) ur. 1809 Konopki par. Jedwabne, zam. Łoje a’Wissa

………………..5 Jan Konopka ur. 1841 Czachy

………………..+ Teodozja Rutkowska (ś. 1873 Przytuły)

…………………….6 Stefan Konopka ur. 1873 Czachy

…………………….6 Marianna Konopka ur. 1882 Czachy

…………………….6 Andrzej Konopka ur. 1885 Czachy

………………..5 Michał Konopka ur. 24.09.1843 Czachy, zm. 1878

………………..+ Julianna Polkowska (ś. 19.02.1865 Burzyn /Śleszyńscy_metr. 003, par. TP Burzyn/, córka Franciszka i Anastazji z Mocarskich z RODZINA SANIEWSKICH) ur. ok. 1842 Kąty par. Burzyn, zm. po 1894

…………………….6 RODZINA SANIEWSKICH

………………..5 Anna Konopka ur. 1846 Czachy

………………..5 Antoni Konopka ur. 1848 Czachy

………………..5 Franciszek Konopka ur. 1851 Czachy

………………..5 Marianna Konopka ur. 1856 Czachy

………………..+ Stanisław Mrówko (ś. 1874 Przytuły)

………………..5 Leopold Konopka ur. 1859 Czachy

………………..+ (1 żona) Barbara Nieradko zm. 13.01.1891 Okrasin

…………………….6 Romuald Konopka ur. 1889 Czachy

………………..+ (2 żona) Józefa Rostkowska (ś. 10.02.1891 Przytuły), zm. przed 1899

…………………….6 Barbara Marianna Konopka ur. 1892 Czachy

………………..+ (3 żona) Ludwika Bukowska (ś. 13.02.1899 Radziłów) ur. ok. 1859 Święcienin,

………………..5 Józef Konopka ur. 1862 Czachy

……………4 Adam Śleszyński ur. 27.03.1823 Czachy

……………4 Emilia Śleszyńska ur. 3.04.1827 Czachy

……………+ Andrzej Karwowski (ś. 28.01.1851 Przytuły) ur. 1821 Brychy par. Przytuły

……….3 Franciszka Śleszyńska ur. 30.06.1782 Czachy (akt w parafii Radziłów) i tamże zm. 1.03.1783 Czachy

……….3 Jan Śleszyński – ksiądz, proboszcz w Słuczu w 1817 r.

……….3 Anna Śleszyńska ur. ok. 1788, zm. 1.11.1814 Okół par. Białaszewo

…..2 Józef Śleszyński zm. przed 1789, zam. Racibory

……….3 Maciej Śleszyński ur. ok. 1759 – właściciel w Raciborach z bratem Stanisławem (7,5 morgi) w 1789, 1790

……….+ Marianna Sulewska (ś. 28.11.1786 Przytuły) zm. 6.07.1799 Racibory, z Czach

……….3 Stanisław Śleszyński ur. ok. 1770, zm. 16.01.1790 Racibory – właściciel w Raciborach z bratem Maciejem (7,5 morgi) w 1789, 1790

…..2 Łukasz Śleszyński zam. Brodowo par. Radziłów w 1778

…..+ Marcjanna Borawska

……….3 Marcin Śleszyński ur. 1775 Brodowo, zm. przed 1817 – właściciel w Raciborach (7,5 morgi) w 1789 r., w Brodowie w 1806 r.

……….+ Marianna Kiełczewska z Brodowa

……………4 Stanisław Śleszyński ur. ok. 1803, zm. 13.10.1866 Brodowo

……………+ Marianna Kossakowska (ś. 13.02.1822 Przytuły /Śleszyńscy_metr. 004, par. SK Przytuły/) ur. 15.08.1804 Chrzanowo Wypychy

………………..5 Ewa Śleszyńska ur. ok. 1829 Brodowo

………………..+ Szymon Taraskowski (ś. 9.02.1859 Radziłów) ur. ok. 1826 Górki Sypniewo par. Dobrzyjałowo – w 1859 r. na wyrobku w Barwikach

………………..5 Tomasz Baltazar Śleszyński ur. ok. 1830 Brodowo i tamże zm. 19.10.1858

………………..+ Rozalia Konstancja Śleszyńska (ś. 18.02.1851 Przytuły, córka Marcina i Anny ze Śleszyńskich, wdowa po Michale Karwowskim) ur. 21.02.1807 Szlasy i tamże zm. 24.10.1874

………………..5 Wojciech Śleszyński ur. ok. 1835 Brodowo, zm. 1.05.1909 w Szpitalu Świętego Stanisława w Szczuczynie

………………..+ Magdalena Kowalewska (ś. 27.01.1867 Radziłów, córka mieszczan, gospodarzy z Radziłowa) ur. ok. 1843 Radziłów

…………………….6 Tomasz Śleszyński ur. ok. 1870 Brodowo

…………………….+ Władysława Augustynowicz (ś. 19.11.1900 Białaszewo, córka włościan robotników) ur. ok. 1879 Białaszewo

…………………………7 Helena Śleszyńska ur. ok. 1902 Radziłów – w 1929 zam. Grajewo

…………………………+ Józef Stanisław Zaworski (ś. 15.06.1922 Grajewo, urzędnik kasy skarbowej) ur. ok. 1898 Kurków

…………………………7 Józef Śleszyński ur. ok. 1906, zm. 15.08.1909 Szczuczyn

…………………………7 Władysław Śleszyński ur. 19.04.1908 Szczuczyn, zm. 27.11.1958 Grajewo

…………………………+ Wanda Filipkowska

…………………………7 Mieczysław Śleszyński ur. 10.05.1915 Szczuczyn

…………………………7 Stanisław Śleszyński ur. 29.07.1917 Szczuczyn

…………………………7 Leokadia Śleszyńska ur. 26.10.1919, zm. 13.04.1921 Grajewo

…………………….6 Aleksander Śleszyński ur. ok. 1878 Brodowo

…………………….+ Władysława Trzaska (ś. 13.05.1901 Romany /Śleszyńscy_metr. 005, par. NNMP Romany/) ur. ok. 1879 Sokoły par. Romany

………………..5 Ignacy Wojciech Śleszyński ur. ok. 1836, zm. 1.10.1843 Brodowo

………………..5 Kazimierz Ignacy Śleszyński ur. 5.03.1837 Brodowo

………………..5 Marianna Józefa Śleszyńska ur. 10.02.1840 Brodowo

………………..5 Stefan Adam Śleszyński ur. 21.08.1842 Brodowo

………………..+ Urszula Kierznowska (ś. 3.03.1867 Radziłów, córka mieszczan gospodarzy z Radziłowa) ur. ok. 1850 Radziłów

…………………….6 Aleksandra Cecylia Śleszyńska ur. 17.12.1867 Brodowo

…………………….6 Stefan Śleszyński ur. 24.09.1889 Brodowo

……………4 Andrzej Śleszyński ur. ok. 1806, zam. Brodowo

……………+ Julianna Wierciszewska ur. ok. 1804

………………..5 Emilia Śleszyńska ur. ok. 1833, zm. 10.08.1848 Brodowo

………………..5 Marianna Śleszyńska ur. 9.06.1839 Borawskie par. Jedwabne

………………..5 Barbara Śleszyńska ur. ok. 1841 Brodowo

………………..+ Józef Paweł Czarnowski (ś. 26.11.1850 Radziłów, syn szlachty wylegitymowanej) ur. ok. 1841 Czarnówka par. Niedźwiadna, zam. Borawskie a’Wissa

………………..5 Teresa Otolia Śleszyńska ur. 27.01.1844 Brodowo

………………..+ Kazimierz Czarnowski (ś. 24.02.1862 Radziłów) ur. ok. 1845 Guty par. Wąsosz, zam. Brodowo

……………4 Marcjanna Śleszyńska zm. 1799 Brodowo

……….3 Maciej Śleszyński ur. 24.02.1778 Brodowo, zmarł bezpotomnie przed 1821

……….3 Michał Śleszyński zm. 1783 Brodowo

…..2 Maciej Śleszyński ur. przed 1742, zm. 4.07.1792 Czachy, pochowany w kościele w Przytułach – właściciel Czachach, Szlasach, Barwikach i Łojach w 1783, nie pozostawił potomstwa

…..+ Anastazja ? zm. 7.02.1785 Łoje a’Wissa, pochowana w kościele w Przytułach

…..+ Wiktoria Rogowska z Brych (2 mąż Walenty Kossakowski – miał dożywocie po żonie w Czachach, potem w rękach spadkobierców Marcina i Wawrzyńca Śleszyńskich, braci jej pierwszego męża)

……….3 Jakub Śleszyński ur. 1787, zm. 17.03.1789 Łoje a’Wissa, pochowany w kościele w Przytułach


Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Burzynie (TP Burzyn)

akta metrykalne parafii pw. Świętego Krzyża w Przytułach (SK Przytuły)

akta metrykalne parafii pw. Św. Anny w Radziłowie (SA Radziłów)

akta metrykalne parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Romanach (NNMP Romany)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie, Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku (APE)

www.geneteka.genealodzy.pl

www.junosza.pl

www.myheritage.pl

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2022 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén