Jan Godaczewski herbu Gozdawa (Śmaira) miał przydomek Białas, więc nowa wieś przez niego zasiedlona chłopami otrzymała nazwę Białaszewo. Godaczewski dostał poźniej jeszcze dalsze nadania, a w 1532 r. fundował kościół św. Jana Chrzciciela w Białaszewie, nadając mu 2 włóki ziemi przy drodze do wsi „Nowe Mścichy sive Gackie:, 2 morgi łąk nad Łkiem i wolny połów ryb.

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego., pod red. Gnatowski M. i Majecki H., Warszawa 1975, s. 199.

17 III 1525 r. książę [Janusz III] sprzedał za 48 kop gr Wojciechowi, Stanisławowi Maciejowi, Feliksowi, synom Pawła, Pawłowi, synowi Śmiary i Wojciechowi, synowi Jakuba z Gaci (ziemaia łomżyńska), 6 włók w „starych siedliskach” w lesie Brzozowo obok włók Mścichów (tj. Pieniążków) w końcu ziemi Sulewskich i Siennickich. Ci współpracodawcy Jana Godaczewskiego, pochodzący od Godaczów osiadłych w Gaci w ziemi łomżyńskiej, założyli na nowym miejscu wieś Gać-Brzozowo (dziś Gackie), w której Gaccy herbu Gozdawa jeszcze siedzieli w końcu XVII w.

W połowie XVII w. osiedlili się [w Gackich] Rożyńscy, Mścichowscy, a później Obryccy i inni.

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego., pod red. Gnatowski M. i Majecki H., Warszawa 1975, s. 216.


Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1880-1902.


Mapa topograficzna opracowana w 1929 r. przez Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie, sprawdzono w terenie w 1927 r.